Przedszkole
z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni
Witaj w przedszkolu

Godziny otwarcia przedszkola: 5.15-16.15

Posiłki:

8.30 - śniadanie

11.30 - drugie śniadanie

13.30 - obiad

RODO
Klauzula informacyjna

Więcej

RODO

Więcej

Deklaracja dostępności

Więcej

BIP
Ewidencjoner

Regulamin ewidencjonowania pobytu dziecka w przedszkolu

Więcej

admin

UWAGA!!!!

14.04.2024r.

Szanowni Państwo, 

przesyłamy list Minister Edukacji Barbary Nowackiej oraz Ministra Sportu i Turystyki Sławomira Nitrasa dot. programu Aktywna Szkoła. Prosimy o zapoznanie się z jego treścią.

Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni zaprasza do zapoznania się z treścią listu skierowanego do dyrektorów, nauczycieli i rodziców.

Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni zaprasza do zapoznania się z treścią listu skierowanego do dyrektorów, nauczycieli i rodziców.

Deklaracja dostępności

Przedszkole Publiczne nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://pp3bogatynia.pl/.

Data publikacji strony internetowej: 2019-10-06.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-10-31.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa nie jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Trwają prace nad dostosowaniem jej do wymogów ustawowych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-31.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marta Pietrzykowska, e-mail: pp3bogatynia@home.pl. Kontaktować można także dzwonić na numer telefonu 75 77 33 524. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

 1. Do budynku przedszkola prowadzą dwa wejścia, w tym wejście główne ze schodami oraz drugie przez szatnię, dostosowane do wjazdu wózkiem. Wejście główne zabezpieczone jest domofonem, który jest włączony w godzinach 9- 14. Wejście główne w razie konieczności może być użyte jako wyjście ewakuacyjne. Dodatkowo w przedszkolu znajdują się dwa wejścia pierwsze- od strony ogrodu do kancelarii dyrektora oraz do magazynu kuchennego, które wykorzystywane są podczas wszelkich uroczystości przedszkolnych. Teren przedszkola jest ogrodzony, możliwość wjazdu przez bramę główną ma bus przywożący dzieci niepełnosprawne oraz samochody dostarczające towar.
 2. Osobami, które obsługują domofon w godzinach 9-14 są pracownicy obsługi.
 3. Budynek posiada cztery kondygnacje, w których na każdym poziomie znajduje się hol z klatką schodową. W każdym holu znajdują sią wejścia do poszczególnych sal zabaw oraz innych pomieszczeń . Na najniższej kondygnacji umieszczona jest kuchnia, a obok niej winda do przewożenia posiłków na drugą i trzecią kondygnacją.
 4. W budynku oprócz wejścia do szatni nie ma innych dostosowań dla osób niepełnosprawnych ruchowo.
 5. Na terenie placówki znajduje się miejsce, w którym można zaparkować pojazdy w wyjątkowych sytuacjach.
 6. Do przedszkola może wejść osoba z psem asystującym.
 7. W przedszkolu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
 8. W placówce działa system sygnalizacji pożaru (SAP), transmisji alarmu pożarowego, zainstalowane jest awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. Placówka zapewnia informacją o kierunkach i drogach ewakuacji w formie wizualnej poprzez oznaczenie i oświetlenie dróg ewakuacyjnych. We wszystkich istniejących drzwiach zamykających klatki schodowe zamontowane są elektryczne przytrzymywacze.

Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, w celu spełnienia obowiązku informacyjnego określonego w artykule 13 Rozporządzenia, informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych wychowanków i ich rodziców / opiekunów prawnych oraz o przysługujących rodzicom / opiekunom prawnym prawach z tym związanych:

 1. Administratorem danych osobowych wychowanka i jego opiekunów prawnych jest  Przedszkole Publiczne nr 3, ul. 1 Maja 33, 59-920 Bogatynia.

 1. Inspektorem Ochrony Danych jest Rafał Wielgus, kontakt e-mail: iod@bhpex.pl, tel.: 6841140 00,

 2. Dane osobowe wychowanka oraz jego rodziców / opiekunów prawnych przetwarzane będą na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a, c, Rozporządzenia, Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. 2018 poz. 996), Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. 2017 poz. 2198) oraz udzielonej zgody rodzica / opiekuna prawnego wychowanka w celu realizacji procesu edukacyjno – wychowawczego w Przedszkolu Publicznym nr 3 w Bogatyni.

 3. Odbiorcami danych osobowych wychowanka i jego rodziców / opiekunów prawnych mogą być tylko podmioty uprawnione w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

 4. Dane pozyskiwane są od rodzica / opiekuna prawnego wychowanka.

 1. Zgromadzone w toku przetwarzania dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z Instrukcją kancelaryjną obowiązującą w Przedszkolu Publicznym nr 3 w Bogatyni.

 1. Rodzic / opiekun prawny wychowanka ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz danych osobowych wychowanka, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

 2. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem – przetwarzaniu danych osobowych, rodzic / opiekun prawny wychowanka ma prawo do wniesienia z tego tytułu skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

 3. Podanie przez rodzica / opiekuna prawnego wychowanka danych osobowych w zakresie wymaganym prawem jest dobrowolne. Konsekwencją nie podania wymaganych prawem danych osobowych, będzie brak możliwości realizacji przez wychowanka procesu edykacyjno-wychowawczego w Przedszkolu Publicznym nr 3 w Bogatyni.

 4. Dane osobowe wychowanków i jego rodziców / opiekunów prawnych nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.Obraz przedszkola

OBRAZ PRZEDSZKOLA

 

 

Obiekt, w którym znajduje się obecnie przedszkole został zbudowany w 1896 r. Znajdował się wtedy w rękach właściciela Zakładów Bawełnianych. Po wojnie przeszedł w posiadanie Zakładów Bawełnianych „ Doltex ” i od tej pory funkcjonuje jako przedszkole. Placówka posiada właściwie zagospodarowaną przestrzeń dostosowaną do potrzeb psychofizycznych dzieci w wieku przedszkolnym. Dysponuje sześcioma dobrze wyposażonymi i estetycznymi salami edukacyjnymi oraz gabinetami specjalistycznymi: gabinetem pielęgniarki, gabinetem psychologiczno-pedagogicznym, gabinetem do hydromasażu, salą rehabilitacyjną, salą doświadczania świata (pomieszczeniem do terapii wielopłaszczyznowej), pokojem nauczycielskim oraz szatnią dla dzieci. Przyjazne dla dzieci środowisko tworzy ogród przedszkolny z dużym placem zabaw wyposażonym w atestowane urządzenia, a także drzewa, tworzące swoisty klimat parku.

W Przedszkolu Publicznym Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni, przyjęta została forma tworzenia grup integracyjnych. Włączeniu dziecka niepełnosprawnego do grupy, towarzyszy równoczesne zapewnienie mu odpowiedniej pomocy i stworzenie warunków sprzyjających prawidłowemu funkcjonowaniu w roli członka grupy rówieśniczej.

Wychowanie i nauczanie w grupach integracyjnych odbywa się poprzez dostosowanie treści, metod i organizacji pracy do potrzeb i możliwości rozwojowych każdego dziecka.

W celu współorganizowania kształcenia dzieci o specyficznych potrzebach edukacyjnych przedszkole zatrudnia specjalistów (psychologa, pedagoga, logopedów, fizjoterapeutki, pielęgniarkę) oraz nauczycieli wspomagających dla zabezpieczenia wszystkim dzieciom warunków do optymalnego rozwoju. W przedszkolu funkcjonuje 6 oddziałów, w zależności od potrzeb tworzy się oddziały integracyjne, ogólnodostępne ze wspomaganiem. Dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego organizowane są indywidualne zajęcia rewalidacyjne, dla dzieci posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju indywidualne zajęcia logopedyczne i pedagogiczne.

Pod względem wykształcenia kadry, nasze przedszkole należy do wiodących w gminie. Wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu są wykształceni, kompetentni i rzetelnie przygotowani do swojego zawodu. Sukcesywnie podnoszą swoje kwalifikacje, dbają o doskonalenie zawodowe. Na potrzeby rozwijania umiejętności dzieci nauczyciele tworzą i realizują programy własne oraz projekty edukacyjne uwzględniające potrzeby i możliwości wiekowe wychowanków.

Przedszkole systematycznie wzbogaca swoją ofertę o zróżnicowane atrakcje, dzięki którym dzieci mają kontakt z różnymi formami kultury i rozrywki na odpowiednim poziomie.

W ramach poszerzania oferty edukacyjnej przedszkole zaprasza do współpracy aktorów, muzyków, artystów i specjalistów różnych dziedzin, którzy prezentują dzieciom teatrzyki, koncerty umuzykalniające, pokazy, projekcje filmów edukacyjnych oraz prowadzą z dziećmi różnego rodzaju warsztaty tematyczne. Dzięki współpracy z Bogatyńskim Ośrodkiem Kultury dzieci systematycznie korzystają z warsztatów w pracowni plastycznej wyposażonej w narzędzia i piece do modelowania w glinie. Mają też możliwość uczestnictwa w organizowanych tam wystawach, i galeriach. Równie systematycznie prowadzone są zajęcia dla przedszkolaków w Miejskiej Bibliotece Publicznej, podczas których pracownicy biblioteki prowadzą z dziećmi cykle spotkań rozbudzających zamiłowania czytelnicze.

W celu poszerzania treści podstawy programowej przedszkole utrzymuje także stałą współpracę z lokalnymi służbami mundurowymi. Funkcjonariusze policji, straży miejskiej oraz przedstawiciele straży pożarnej realizują wśród dzieci w wieku przedszkolnym programy profilaktyczne propagujące zasady bezpieczeństwa i pierwszej pomocy.

Wychowankowie przedszkola biorą aktywny udział w licznych uroczystościach, konkursach, przeglądach, olimpiadach i akcjach charytatywnych o zasięgu zarówno lokalnym jak i ogólnopolskim. Dzięki staraniom dzieci, przedszkole może poszczycić się niezwykle bogatą galerią dyplomów i statuetek.

Najbliższymi partnerami przedszkola są rodzice. Ich głos ma znaczący wpływ na podejmowanie ważnych decyzji związanych z funkcjonowaniem placówki. Rodzice biorą aktywny udział w życiu przedszkola. Tradycją są uroczystości z udziałem rodziców, wystawy prac plastycznych, wspólne ogniska, festyny oraz wycieczki. Włączają się w realizację założeń programowych i przygotowanie materiałów do zajęć dydaktycznych. Klimat wzajemnego zaufania, szacunku i życzliwości budowany jest od pierwszych dni pobytu dziecka w przedszkolu poprzez: wdrażanie programów adaptacyjnych, organizowanie zebrań z rodzicami, redagowanie ogłoszeń i tablic informacyjnych. Od kilku lat przedszkole kontynuuje zwyczaj propagowania ulotek informacyjnych zawierających najważniejsze informacje dotyczące funkcjonowania placówki.

Przedszkole na bieżąco promuje swoją działalność za pośrednictwem strony internetowej, Facebooka i tablicy ogłoszeń. Najciekawsze inicjatywy propagowane są w lokalnych mediach: „Art.-Radio”, „Telewizja Bogatynia” i „Biuletyn Informacyjny Miasta i Gminy Bogatynia”.

 

 

 

 

Regulamin ewidencjonowania pobytu dziecka w przedszkolu

                                                         Przedszkole Publiczne Nr 3

z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni

                      

ul. 1-go Maja 33, 59-920 Bogatynia, tel. 75-77-33-524, www://pp3bogatynia.home.pl, e-mail: pp3bogatynia@home.pl

____________________________________________________________________________________________________

 

.           Regulamin elektronicznej ewidencji pobytu dziecka

w Przedszkolu Publicznym nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi

w Bogatyni

 

1. Niniejszy dokument reguluje zasady ewidencji czasu przebywania dziecka w przedszkolu. oraz obliczania opłat.

2. Elektroniczny system ewidencji pobytu dziecka w przedszkolu obowiązuje wszystkie dzieci i ich rodziców (opiekunów prawnych) korzystających z usług przedszkola.

3. Elektroniczny system ewidencji pobytu dziecka w przedszkolu rejestruje czas pobytu dziecka w przedszkolu za pomocą rejestratora, zamontowanego przy drzwiach głównych w przedszkolu i kart zbliżeniowych przypisanych dla każdego dziecka.

 

Rozdział I

             Zasady korzystania z systemu ewidencji

 1. Przedszkole udostępnia rodzicom nieodpłatnie dwie karty do czytnika na cały okres pobytu dziecka w przedszkolu.

 2. Karty są własnością przedszkola, wydawane są za pokwitowaniem rodzicom lub osobie upoważnionej przez rodzica. Nie należy umieszczać na niej żadnych napisów, znaków, rysunków, naklejek itp.

 3. Karta służy do obowiązkowego rejestrowania za jej pomocą czasu pobytu dziecka w przedszkolu w momencie wprowadzenia dziecka i odebrania z sali.

 4. Zagubienie, zniszczenie lub prośba o udostępnienie każdej następnej karty, oznacza konieczność wyrobienia nowej na koszt rodziców. Koszt ten wynosi 8 zł + koszt przesyłki.

 5. Karty wydane nieodpłatnie podlegają zwrotowi, należy je oddać za pokwitowaniem w ostatnim dniu pobytu dziecka w przedszkolu.

 6. W przypadku niezwrócenia kart, rodzice ponoszą koszt jak za wydanie nowej karty, opłata wg pkt 4.

 7. Rodzic/opiekun prawny ponosi pełną odpowiedzialność za użytkowanie kart.

 

 

 

 

Rozdział II

      Użytkowanie karty

 1. Każda wydana karta jest ściśle przypisana do dziecka i nie podlega zamianie z innym dzieckiem lub rodzicem.

 2. Kartę należy odbić niezwłocznie przy wejściu i przy wyjściu dziecka z grupy.

 3. Brak odbicia karty (na wejściu lub na wyjściu) w dniu obecności dziecka będzie traktowane w systemie jako cały dzień jego obecności w godzinach zadeklarowanych.

 4. Przekazanie karty osobie trzeciej nie jest jednoznaczne z upoważnieniem tej osoby do odbioru dziecka.

 5. Osoba upoważniona, nie posiadająca karty, może odebrać dziecko zgodnie z zasadą opisaną w   pkt. 3.

 6. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za kartę zostawioną na terenie przedszkola.

 7. Pokwitowanie odbioru karty jest jednoznaczne z akceptacją w/w zasad korzystania.

 

 

Rozdział III

      Ewidencja czasu pobytu dziecka w przedszkolu

 

 1. W celu zarejestrowania godziny wejścia lub wyjścia dziecka, należy zbliżyć kartę do czytnika.

 2. Przyłożenie karty do czytnika wejściowego powinno nastąpić niezwłocznie przy wejściu dziecka na grupę.

 3. Po odebraniu dziecka od wychowawcy, rodzic/opiekun zaznacza godzinę odbioru dziecka przez zbliżenie karty do czytnika wyjściowego.

 4. W przypadku braku lub utraty karty, bądź niezarejestrowania godziny przyprowadzenia albo odebrania dziecka, odpłatność naliczana jest według godzin zadeklarowanych.

 5. W przypadku zauważenia usterki czytnika, rodzic zobowiązany jest do natychmiastowego zgłoszenia tej informacji nauczycielowi na grupie, który odnotuje godzinę przyjścia lub wyjścia dziecka w formie papierowej, a po usunięciu usterki dane te będą wprowadzone w system.

 

 

 

 

 

 

  Rozdział IV

         Sposób naliczania odpłatności za pobyt i wyżywienie dziecka w przedszkolu

 1. Miesięczną wysokość opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu reguluje Uchwała Rady Miejskiej w Bogatyni NR XIX105/19 z dnia 11 lipca 2019 w sprawie określania wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Bogatynia.

 2. Na podstawie zarejestrowanej obecności dziecka, automatycznie naliczana jest w danym dniu ilość zadeklarowanych przez rodziców posiłków.

 3. Nieobecność dziecka w przedszkolu należy zgłosić telefonicznie pod nr tel. 75 77 33 524 w dniu nieobecności dziecka do godz. 815

 

Regulamin wchodzi w życie Zarządzeniem Dyrektora Przedszkola z dniem 09.09.2019r.

Administratorem danych osobowych zawartych w systemie Ewidencjoner jest Przedszkole Publiczne nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni.

O Przedszkolu

SZANOWNI
PAŃSTWO

Pragniemy
zapoznać Państwa z naszą wieloletnią działalnością, sukcesami
i problemami, a także strukturą organizacyjną oraz celami
pracy dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej. Od początku istnienia
przedszkola, zakładaliśmy stworzenie placówki przyjaznej dzieciom
i rodzicom. Dlatego też dzieci przychodzące po raz pierwszy, mają
możliwość przebywania z rodzicami, stopniowego adoptowania się do
warunków przedszkolnych bez stresu. Dużym uznaniem wśród rodziców
i dzieci, cieszy się odejście od tradycyjnego przymusu leżakowania.
O popołudniowym wypoczynku decydują rodzice lub same dzieci, jeśli
czują się zmęczone. W naszej placówce stwarzamy optymalne warunki
dla rozwoju osobistego każdego wychowanka we wszystkich sferach,
niezależnie od posiadanych przez dzieci predyspozycji, czego
odbiciem jest misja naszej placówki. Dążeniem naszym jest, aby
realizowane przez grono pedagogów naszej placówki kształcenie i
wychowanie, sprzyjało rozwojowi tożsamości przedszkolnej, lokalnej
i narodowej naszych wychowanków oraz wyrabiało w nich poczucie
współodpowiedzialności za grupę i placówkę. Kształcąc i
wychowując pragniemy przygotować wychowanków do przyszłości.

Mamy
nadzieję, że staniecie się Państwo aktywnymi oraz twórczymi
sojusznikami wychowania integracyjnego w szerokim tego słowa
znaczeniu.

MISJA
PRZEDSZKOLA

Kochamy
nasze dzieci takimi, jakie są i nie szczędzimy wysiłku, aby
każdemu dziecku zdrowemu i niepełnosprawnemu stworzyć warunki do
wszechstronnego rozwoju na miarę jego indywidualnych potrzeb

WIZJA
PRZEDSZKOLA

 • Przedszkole
  jest placówką nowoczesną, przyjazną, innowacyjną przygotowującą
  dzieci do podjęcia nauki w szkole nastawionych na osiąganie
  sukcesów
 • Przedszkole
  umożliwia wyrównanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom oraz
  uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska
 • Rodzice
  są współautorami życia przedszkola
 • Program
  przedszkola ukierunkowany jest na dziecko i jego potrzeby oraz
  umożliwia mu wszechstronny rozwój osobowości
 • Nad
  rozwojem dzieci czuwa wykwalifikowana, kompetentna, zaangażowana i
  odpowiedzialna kadra pedagogiczna, stosująca nowoczesne metody
  wychowania
 • Dzieci
  korzystają z nowoczesnych pomocy dydaktycznych rozwijających
  zainteresowania i zdolności, dających możliwość działania
  metodami aktywnymi

ZAŁOŻENIA
ORGANIZACYJNE

W
naszym przedszkolu przyjęta została forma tworzenia grup
integracyjnych. Integracja jest tutaj rozumiana bardzo szeroko.
Włączeniu dziecka niepełnosprawnego do zwykłej grupy, towarzyszy
równoczesne zapewnienie mu odpowiedniej pomocy i stworzenie warunków
sprzyjających prawidłowemu funkcjonowaniu w roli członka grupy
rówieśniczej. Wychowanie i nauczanie w grupach integracyjnych
odbywa się poprzez dostosowanie treści, metod i organizacji pracy
do potrzeb i możliwości rozwojowych każdego dziecka. W celu
zabezpieczenia wszystkim dzieciom warunków do optymalnego rozwoju,
przedszkole zatrudnia dodatkowo: pedagoga, psychologa, logopedę,
rehabilitantów i pielęgniarkę.

Sposób
realizacji zadań przewidzianych w programie ma doprowadzić dziecko
do:

największej
sprawności psychoruchowej, poznania indywidualnych potrzeb dziecka i
znalezienia optymalnego sposobu kompleksowego usprawniania,
zaspokajanie potrzeb i oczekiwań poprzez rozwijanie wielokierunkowej
aktywności dzieci, wspólnych przeżyć, wpływających korzystnie
na rozwój emocjonalno-społeczny, sprzyjający rozwojowi
intelektualnemu wszystkich wychowanków

CELE
I ZADANIA GRUP INTEGRACYJNYCH

Celem
szeroko rozumianej integracji jest umożliwienie dzieciom
niepełnosprawnym prowadzenie normalnego życia. Głównym zadaniem
jest przygotowanie wychowanków do pełnienia w dorosłym życiu ról
społecznych, zgodnie z oczekiwaniami społeczeństwa, którego
większość stanowią ludzie pełnosprawni.

Zadania
grup integracyjnych:

 1. Traktowanie
  niepełnosprawności jako jednej z cech osobowości człowieka.
 2. Zapewnienie
  dzieciom niepełnosprawnym równych szans rozwojowych i poprawy
  jakości życia.
 3. Zapobieganie
  i przeciwdziałanie obniżaniu się i pogarszaniu sprawności i
  aktywności dziecka niepełnosprawnego, oraz stymulowanie go.
 4. Dążenie
  do maksymalnego rozwoju dziecka we wszystkich sferach:
  intelektualnej, emocjonalnej, społecznej, fizycznej i duchowej.
 5. Podmiotowe
  traktowanie dziecka i jego potrzeb.
 6. Zapewnienie
  specjalnej pomocy dzieciom niepełnosprawnym wewnątrz grupy
  poprzez: pomoc w zaakceptowaniu siebie takim, jakim jest;
  eliminowanie niektórych błędnych postaw, takich jak litość czy
  nadopiekuńczość; mądre pomaganie bez wyręczania; przyswajanie
  pozytywnych form zachowania.
 7. Dostosowanie
  podstaw programowych wychowania przedszkolnego do specyficznych
  potrzeb dziecka niepełnosprawnego.
 8. Dostosowanie
  form i metod pracy do możliwości rozwojowych każdego dziecka.
 9. Kreowanie
  prawidłowych relacji społecznych między dziećmi zdrowymi i
  niepełnosprawnymi (niedopuszczenie do lekceważenia i odrzucania, a
  także nadmiernego ochraniania przez otoczenie).
 10. Rozwijanie
  wśród dzieci zdrowych (a także ich rodziców) tolerancji
  i uwalnianie od funkcjonujących wobec ludzi niepełnosprawnych
  stereotypów.
 11. Wspieranie
  rodziców dzieci ze specyficznymi potrzebami, ukierunkowanie
  ich i pomoc w rozwiązywaniu problemów

ORGANIZACJA
NAUCZANIA, WYCHOWANIA I OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ

Organizacja
codziennych zajęć obejmuje dzieci zdrowe i niepełnosprawne. Różne
formy pracy z dziećmi realizowane są przez nauczycieli z
przygotowaniem pedagogicznym. Ustalają oni miesięczne plany dla
dzieci z orzeczeniami poradni psychologiczno-pedagogicznej,
konsultując je z zatrudnionymi w przedszkolu specjalistami.

Dodatkowe
formy pracy z dziećmi:

 • praca
  z dzieckiem wybitnie zdolnym, jak również  z wykazującym
  zaburzenia w rozwoju funkcji psychofizycznych
 • korzystanie
  z gimnastyki korekcyjnej przez dzieci mające wady postawy
 •  objęcie
  terapią logopedyczną dzieci z zaburzeniami mowy
 • uczestniczenie
  dzieci niesprawnych ruchowo w zajęciach rehabilitacyjnych
 • uczestniczenie
  wszystkich dzieci w terapii grupowej prowadzonej przez psychologa,
  pedagoga i logopedę
 • uczestniczenie
  dzieci i rodziców w terapii rodzinnej
 • uczestniczenie
  dzieci w zajęciach relaksacyjnych
 • uczestniczenie
  dzieci zdolnych w zajęciach stymulacji twórczego myślenia
 • uczestniczenie
  dzieci w kołach zainteresowań

ORGANIZACJA
MIEJSCA PRACY

Przedszkole
posiada kompleks sal zajęć, pomieszczenia do rehabilitacji,
relaksacji i terapii psychologiczno-pedagogicznej. Znajdują się one
w wydzielonej części przedszkola. Takie umiejscowienie pomieszczeń
integracyjnych umożliwia większą dostępność do nich (bliskość
drogi ewakuacyjnej, łatwość korzystania w ciągu dnia, zapewnienie
dzieciom niepełnosprawnym poczucia bezpieczeństwa bez konieczności
izolowania ich i ograniczania kontaktów z rówieśnikami). Sale grup
integracyjnych, łazienki i pomieszczenia do terapii dostosowane są
do specyficznych potrzeb dzieci i wyposażone w specjalistyczny
sprzęt i pomoce.

WSPÓŁPRACA
Z RODZICAMI

W celu ciągłej wymiany doświadczeń i dzielenia się obserwacjami dotyczącymi funkcjonowania poszczególnych dzieci, rozwoju przejawianych trudności w zachowaniu oraz skuteczności realizowanych programów, istnieje konieczność regularnych spotkań nauczycieli z rodzicami. Spotkania te służą wypracowaniu wspólnych strategii, zindywidualizowaniu oddziaływań pedagogicznych i psychologicznych, adekwatnych do możliwości percepcyjnych, intelektualnych i emocjonalnych poszczególnych dzieci. Celem ich jest także poszerzenie i uaktualnienie wiedzy na temat integracji, przegląd najnowszej literatury oraz samokształcenie w zakresie metod i form pracy z dziećmi zdrowymi i niepełnosprawnymi. Wszystkim rodzicom dzieci niepełnosprawnych oraz rodzicom dzieci przejawiających różnego rodzaju trudności, umożliwiają one regularny kontakt z nauczycielami, prowadzącymi grupy oraz nauczycielami współorganizującymi.

Historia Przedszkola

Obiekt, w którym znajduje się obecnie przedszkole został zbudowany w 1896 r. Znajdował się wtedy w rękach właściciela Zakładów Bawełnianych. Po wojnie przeszedł w posiadanie Zakładów Bawełnianych „Doltex” i od tej pory funkcjonuje jako przedszkole.

 

 

 

 

Pierwszym dyrektorem powstałego przedszkola była Pani Wiesława Baryga.


 

W 1991 roku placówka została przejęta przez Samorząd Gminy Bogatynia i otrzymała nazwę Przedszkola Publicznego Nr3. W 1994 roku zostało ono poddane gruntownej modernizacji i przystosowaniu do potrzeb dzieci niepełnosprawnych. W listopadzie w 1995 roku, placówka wznowiła działalność jako Przedszkole Publiczne Nr3 z Oddziałami Integracyjnymi. Zmianie uległa nazwa placówki, statut jak również jej struktura. Grupy integracyjne finansowano ze środków samorządu Miejsko – Gminnego Bogatyni.

 

W budynku zachowało się wiele zabytkowych elementów.