Przedszkole
z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni
Witaj w przedszkolu

Godziny otwarcia przedszkola: 5.15-16.15

Posiłki:

8.30 - śniadanie

11.30 - drugie śniadanie

13.30 - obiad

RODO
Klauzula informacyjna

Więcej

RODO

Więcej

Deklaracja dostępności

Więcej

BIP
Ewidencjoner

Regulamin ewidencjonowania pobytu dziecka w przedszkolu

Więcej

O Przedszkolu

SZANOWNI PAŃSTWO

Pragniemy zapoznać Państwa z naszą wieloletnią działalnością, sukcesami i problemami, a także strukturą organizacyjną oraz celami pracy dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej. Od początku istnienia przedszkola, zakładaliśmy stworzenie placówki przyjaznej dzieciom i rodzicom. Dlatego też dzieci przychodzące po raz pierwszy, mają możliwość przebywania z rodzicami, stopniowego adoptowania się do warunków przedszkolnych bez stresu. Dużym uznaniem wśród rodziców i dzieci, cieszy się odejście od tradycyjnego przymusu leżakowania. O popołudniowym wypoczynku decydują rodzice lub same dzieci, jeśli czują się zmęczone. W naszej placówce stwarzamy optymalne warunki dla rozwoju osobistego każdego wychowanka we wszystkich sferach, niezależnie od posiadanych przez dzieci predyspozycji, czego odbiciem jest misja naszej placówki. Dążeniem naszym jest, aby realizowane przez grono pedagogów naszej placówki kształcenie i wychowanie, sprzyjało rozwojowi tożsamości przedszkolnej, lokalnej i narodowej naszych wychowanków oraz wyrabiało w nich poczucie współodpowiedzialności za grupę i placówkę. Kształcąc i wychowując pragniemy przygotować wychowanków do przyszłości.

Mamy nadzieję, że staniecie się Państwo aktywnymi oraz twórczymi sojusznikami wychowania integracyjnego w szerokim tego słowa znaczeniu.

MISJA PRZEDSZKOLA

Kochamy nasze dzieci takimi, jakie są i nie szczędzimy wysiłku, aby każdemu dziecku zdrowemu i niepełnosprawnemu stworzyć warunki do wszechstronnego rozwoju na miarę jego indywidualnych potrzeb

WIZJA PRZEDSZKOLA

 • Przedszkole jest placówką nowoczesną, przyjazną, innowacyjną przygotowującą dzieci do podjęcia nauki w szkole nastawionych na osiąganie sukcesów
 • Przedszkole umożliwia wyrównanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom oraz uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska
 • Rodzice są współautorami życia przedszkola
 • Program przedszkola ukierunkowany jest na dziecko i jego potrzeby oraz umożliwia mu wszechstronny rozwój osobowości
 • Nad rozwojem dzieci czuwa wykwalifikowana, kompetentna, zaangażowana i odpowiedzialna kadra pedagogiczna, stosująca nowoczesne metody wychowania
 • Dzieci korzystają z nowoczesnych pomocy dydaktycznych rozwijających zainteresowania i zdolności, dających możliwość działania metodami aktywnymi

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

W naszym przedszkolu przyjęta została forma tworzenia grup integracyjnych. Integracja jest tutaj rozumiana bardzo szeroko. Włączeniu dziecka niepełnosprawnego do zwykłej grupy, towarzyszy równoczesne zapewnienie mu odpowiedniej pomocy i stworzenie warunków sprzyjających prawidłowemu funkcjonowaniu w roli członka grupy rówieśniczej. Wychowanie i nauczanie w grupach integracyjnych odbywa się poprzez dostosowanie treści, metod i organizacji pracy do potrzeb i możliwości rozwojowych każdego dziecka. W celu zabezpieczenia wszystkim dzieciom warunków do optymalnego rozwoju, przedszkole zatrudnia dodatkowo: pedagoga, psychologa, logopedę, rehabilitantów i pielęgniarkę.

Sposób realizacji zadań przewidzianych w programie ma doprowadzić dziecko do:

największej sprawności psychoruchowej, poznania indywidualnych potrzeb dziecka i znalezienia optymalnego sposobu kompleksowego usprawniania, zaspokajanie potrzeb i oczekiwań poprzez rozwijanie wielokierunkowej aktywności dzieci, wspólnych przeżyć, wpływających korzystnie na rozwój emocjonalno-społeczny, sprzyjający rozwojowi intelektualnemu wszystkich wychowanków

CELE I ZADANIA GRUP INTEGRACYJNYCH

Celem szeroko rozumianej integracji jest umożliwienie dzieciom niepełnosprawnym prowadzenie normalnego życia. Głównym zadaniem jest przygotowanie wychowanków do pełnienia w dorosłym życiu ról społecznych, zgodnie z oczekiwaniami społeczeństwa, którego większość stanowią ludzie pełnosprawni.

Zadania grup integracyjnych:

 1. Traktowanie niepełnosprawności jako jednej z cech osobowości człowieka.
 2. Zapewnienie dzieciom niepełnosprawnym równych szans rozwojowych i poprawy jakości życia.
 3. Zapobieganie i przeciwdziałanie obniżaniu się i pogarszaniu sprawności i aktywności dziecka niepełnosprawnego, oraz stymulowanie go.
 4. Dążenie do maksymalnego rozwoju dziecka we wszystkich sferach: intelektualnej, emocjonalnej, społecznej, fizycznej i duchowej.
 5. Podmiotowe traktowanie dziecka i jego potrzeb.
 6. Zapewnienie specjalnej pomocy dzieciom niepełnosprawnym wewnątrz grupy poprzez: pomoc w zaakceptowaniu siebie takim, jakim jest; eliminowanie niektórych błędnych postaw, takich jak litość czy nadopiekuńczość; mądre pomaganie bez wyręczania; przyswajanie pozytywnych form zachowania.
 7. Dostosowanie podstaw programowych wychowania przedszkolnego do specyficznych potrzeb dziecka niepełnosprawnego.
 8. Dostosowanie form i metod pracy do możliwości rozwojowych każdego dziecka.
 9. Kreowanie prawidłowych relacji społecznych między dziećmi zdrowymi i niepełnosprawnymi (niedopuszczenie do lekceważenia i odrzucania, a także nadmiernego ochraniania przez otoczenie).
 10. Rozwijanie wśród dzieci zdrowych (a także ich rodziców) tolerancji i uwalnianie od funkcjonujących wobec ludzi niepełnosprawnych stereotypów.
 11. Wspieranie rodziców dzieci ze specyficznymi potrzebami, ukierunkowanie ich i pomoc w rozwiązywaniu problemów

ORGANIZACJA NAUCZANIA, WYCHOWANIA I OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ

Organizacja codziennych zajęć obejmuje dzieci zdrowe i niepełnosprawne. Różne formy pracy z dziećmi realizowane są przez nauczycieli z przygotowaniem pedagogicznym. Ustalają oni miesięczne plany dla dzieci z orzeczeniami poradni psychologiczno-pedagogicznej, konsultując je z zatrudnionymi w przedszkolu specjalistami.

Dodatkowe formy pracy z dziećmi:

 • praca z dzieckiem wybitnie zdolnym, jak również  z wykazującym zaburzenia w rozwoju funkcji psychofizycznych
 • korzystanie z gimnastyki korekcyjnej przez dzieci mające wady postawy
 •  objęcie terapią logopedyczną dzieci z zaburzeniami mowy
 • uczestniczenie dzieci niesprawnych ruchowo w zajęciach rehabilitacyjnych
 • uczestniczenie wszystkich dzieci w terapii grupowej prowadzonej przez psychologa, pedagoga i logopedę
 • uczestniczenie dzieci i rodziców w terapii rodzinnej
 • uczestniczenie dzieci w zajęciach relaksacyjnych
 • uczestniczenie dzieci zdolnych w zajęciach stymulacji twórczego myślenia
 • uczestniczenie dzieci w kołach zainteresowań

ORGANIZACJA MIEJSCA PRACY

Przedszkole posiada kompleks sal zajęć, pomieszczenia do rehabilitacji, relaksacji i terapii psychologiczno-pedagogicznej. Znajdują się one w wydzielonej części przedszkola. Takie umiejscowienie pomieszczeń integracyjnych umożliwia większą dostępność do nich (bliskość drogi ewakuacyjnej, łatwość korzystania w ciągu dnia, zapewnienie dzieciom niepełnosprawnym poczucia bezpieczeństwa bez konieczności izolowania ich i ograniczania kontaktów z rówieśnikami). Sale grup integracyjnych, łazienki i pomieszczenia do terapii dostosowane są do specyficznych potrzeb dzieci i wyposażone w specjalistyczny sprzęt i pomoce.

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

W celu ciągłej wymiany doświadczeń i dzielenia się obserwacjami dotyczącymi funkcjonowania poszczególnych dzieci, rozwoju przejawianych trudności w zachowaniu oraz skuteczności realizowanych programów, istnieje konieczność regularnych spotkań nauczycieli z rodzicami. Spotkania te służą wypracowaniu wspólnych strategii, zindywidualizowaniu oddziaływań pedagogicznych i psychologicznych, adekwatnych do możliwości percepcyjnych, intelektualnych i emocjonalnych poszczególnych dzieci. Celem ich jest także poszerzenie i uaktualnienie wiedzy na temat integracji, przegląd najnowszej literatury oraz samokształcenie w zakresie metod i form pracy z dziećmi zdrowymi i niepełnosprawnymi. Wszystkim rodzicom dzieci niepełnosprawnych oraz rodzicom dzieci przejawiających różnego rodzaju trudności, umożliwiają one regularny kontakt z nauczycielami, prowadzącymi grupy oraz nauczycielami współorganizującymi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *