Przedszkole
z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni
Witaj w przedszkolu

Godziny otwarcia przedszkola: 5.15-16.15

Posiłki:

8.30 - śniadanie

11.30 - drugie śniadanie

13.30 - obiad

RODO
Klauzula informacyjna

Więcej

RODO

Więcej

Deklaracja dostępności

Więcej

BIP
Ewidencjoner

Regulamin ewidencjonowania pobytu dziecka w przedszkolu

Więcej

Aktualności

Regulamin ewidencjonowania pobytu dziecka w przedszkolu

                                                         Przedszkole Publiczne Nr 3

z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni

                      

ul. 1-go Maja 33, 59-920 Bogatynia, tel. 75-77-33-524, www://pp3bogatynia.home.pl, e-mail: pp3bogatynia@home.pl

____________________________________________________________________________________________________

 

.           Regulamin elektronicznej ewidencji pobytu dziecka

w Przedszkolu Publicznym nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi

w Bogatyni

 

1. Niniejszy dokument reguluje zasady ewidencji czasu przebywania dziecka w przedszkolu. oraz obliczania opłat.

2. Elektroniczny system ewidencji pobytu dziecka w przedszkolu obowiązuje wszystkie dzieci i ich rodziców (opiekunów prawnych) korzystających z usług przedszkola.

3. Elektroniczny system ewidencji pobytu dziecka w przedszkolu rejestruje czas pobytu dziecka w przedszkolu za pomocą rejestratora, zamontowanego przy drzwiach głównych w przedszkolu i kart zbliżeniowych przypisanych dla każdego dziecka.

 

Rozdział I

             Zasady korzystania z systemu ewidencji

 1. Przedszkole udostępnia rodzicom nieodpłatnie dwie karty do czytnika na cały okres pobytu dziecka w przedszkolu.

 2. Karty są własnością przedszkola, wydawane są za pokwitowaniem rodzicom lub osobie upoważnionej przez rodzica. Nie należy umieszczać na niej żadnych napisów, znaków, rysunków, naklejek itp.

 3. Karta służy do obowiązkowego rejestrowania za jej pomocą czasu pobytu dziecka w przedszkolu w momencie wprowadzenia dziecka i odebrania z sali.

 4. Zagubienie, zniszczenie lub prośba o udostępnienie każdej następnej karty, oznacza konieczność wyrobienia nowej na koszt rodziców. Koszt ten wynosi 8 zł + koszt przesyłki.

 5. Karty wydane nieodpłatnie podlegają zwrotowi, należy je oddać za pokwitowaniem w ostatnim dniu pobytu dziecka w przedszkolu.

 6. W przypadku niezwrócenia kart, rodzice ponoszą koszt jak za wydanie nowej karty, opłata wg pkt 4.

 7. Rodzic/opiekun prawny ponosi pełną odpowiedzialność za użytkowanie kart.

 

 

 

 

Rozdział II

      Użytkowanie karty

 1. Każda wydana karta jest ściśle przypisana do dziecka i nie podlega zamianie z innym dzieckiem lub rodzicem.

 2. Kartę należy odbić niezwłocznie przy wejściu i przy wyjściu dziecka z grupy.

 3. Brak odbicia karty (na wejściu lub na wyjściu) w dniu obecności dziecka będzie traktowane w systemie jako cały dzień jego obecności w godzinach zadeklarowanych.

 4. Przekazanie karty osobie trzeciej nie jest jednoznaczne z upoważnieniem tej osoby do odbioru dziecka.

 5. Osoba upoważniona, nie posiadająca karty, może odebrać dziecko zgodnie z zasadą opisaną w   pkt. 3.

 6. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za kartę zostawioną na terenie przedszkola.

 7. Pokwitowanie odbioru karty jest jednoznaczne z akceptacją w/w zasad korzystania.

 

 

Rozdział III

      Ewidencja czasu pobytu dziecka w przedszkolu

 

 1. W celu zarejestrowania godziny wejścia lub wyjścia dziecka, należy zbliżyć kartę do czytnika.

 2. Przyłożenie karty do czytnika wejściowego powinno nastąpić niezwłocznie przy wejściu dziecka na grupę.

 3. Po odebraniu dziecka od wychowawcy, rodzic/opiekun zaznacza godzinę odbioru dziecka przez zbliżenie karty do czytnika wyjściowego.

 4. W przypadku braku lub utraty karty, bądź niezarejestrowania godziny przyprowadzenia albo odebrania dziecka, odpłatność naliczana jest według godzin zadeklarowanych.

 5. W przypadku zauważenia usterki czytnika, rodzic zobowiązany jest do natychmiastowego zgłoszenia tej informacji nauczycielowi na grupie, który odnotuje godzinę przyjścia lub wyjścia dziecka w formie papierowej, a po usunięciu usterki dane te będą wprowadzone w system.

 

 

 

 

 

 

  Rozdział IV

         Sposób naliczania odpłatności za pobyt i wyżywienie dziecka w przedszkolu

 1. Miesięczną wysokość opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu reguluje Uchwała Rady Miejskiej w Bogatyni NR XIX105/19 z dnia 11 lipca 2019 w sprawie określania wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Bogatynia.

 2. Na podstawie zarejestrowanej obecności dziecka, automatycznie naliczana jest w danym dniu ilość zadeklarowanych przez rodziców posiłków.

 3. Nieobecność dziecka w przedszkolu należy zgłosić telefonicznie pod nr tel. 75 77 33 524 w dniu nieobecności dziecka do godz. 815

 

Regulamin wchodzi w życie Zarządzeniem Dyrektora Przedszkola z dniem 09.09.2019r.

Administratorem danych osobowych zawartych w systemie Ewidencjoner jest Przedszkole Publiczne nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni.