Przedszkole
z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni
Witaj w przedszkolu

Godziny otwarcia przedszkola: 5.15-16.15

Posiłki:

8.30 - śniadanie

11.30 - drugie śniadanie

13.30 - obiad

RODO
Klauzula informacyjna

Więcej

RODO

Więcej

Deklaracja dostępności

Więcej

BIP
Ewidencjoner

Regulamin ewidencjonowania pobytu dziecka w przedszkolu

Więcej

Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, w celu spełnienia obowiązku informacyjnego określonego w artykule 13 Rozporządzenia, informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych wychowanków i ich rodziców / opiekunów prawnych oraz o przysługujących rodzicom / opiekunom prawnym prawach z tym związanych:

  1. Administratorem danych osobowych wychowanka i jego opiekunów prawnych jest  Przedszkole Publiczne nr 3, ul. 1 Maja 33, 59-920 Bogatynia.

  1. Inspektorem Ochrony Danych jest Rafał Wielgus, kontakt e-mail: iod@bhpex.pl, tel.: 6841140 00,

  2. Dane osobowe wychowanka oraz jego rodziców / opiekunów prawnych przetwarzane będą na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a, c, Rozporządzenia, Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. 2018 poz. 996), Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. 2017 poz. 2198) oraz udzielonej zgody rodzica / opiekuna prawnego wychowanka w celu realizacji procesu edukacyjno – wychowawczego w Przedszkolu Publicznym nr 3 w Bogatyni.

  3. Odbiorcami danych osobowych wychowanka i jego rodziców / opiekunów prawnych mogą być tylko podmioty uprawnione w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

  4. Dane pozyskiwane są od rodzica / opiekuna prawnego wychowanka.

  1. Zgromadzone w toku przetwarzania dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z Instrukcją kancelaryjną obowiązującą w Przedszkolu Publicznym nr 3 w Bogatyni.

  1. Rodzic / opiekun prawny wychowanka ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz danych osobowych wychowanka, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

  2. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem – przetwarzaniu danych osobowych, rodzic / opiekun prawny wychowanka ma prawo do wniesienia z tego tytułu skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

  3. Podanie przez rodzica / opiekuna prawnego wychowanka danych osobowych w zakresie wymaganym prawem jest dobrowolne. Konsekwencją nie podania wymaganych prawem danych osobowych, będzie brak możliwości realizacji przez wychowanka procesu edykacyjno-wychowawczego w Przedszkolu Publicznym nr 3 w Bogatyni.

  4. Dane osobowe wychowanków i jego rodziców / opiekunów prawnych nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *