Przedszkole
z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni
Witaj w przedszkolu

Godziny otwarcia przedszkola: 5.15-16.15

Posiłki:

8.30 - śniadanie

11.30 - drugie śniadanie

13.30 - obiad

RODO
Klauzula informacyjna

Więcej

RODO

Więcej

Deklaracja dostępności

Więcej

BIP
Ewidencjoner

Regulamin ewidencjonowania pobytu dziecka w przedszkolu

Więcej

Bez kategorii

UWAGA!!!!

14.04.2024r.

Szanowni Państwo, 

przesyłamy list Minister Edukacji Barbary Nowackiej oraz Ministra Sportu i Turystyki Sławomira Nitrasa dot. programu Aktywna Szkoła. Prosimy o zapoznanie się z jego treścią.

Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni zaprasza do zapoznania się z treścią listu skierowanego do dyrektorów, nauczycieli i rodziców.

Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni zaprasza do zapoznania się z treścią listu skierowanego do dyrektorów, nauczycieli i rodziców.

Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, w celu spełnienia obowiązku informacyjnego określonego w artykule 13 Rozporządzenia, informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych wychowanków i ich rodziców / opiekunów prawnych oraz o przysługujących rodzicom / opiekunom prawnym prawach z tym związanych:

  1. Administratorem danych osobowych wychowanka i jego opiekunów prawnych jest  Przedszkole Publiczne nr 3, ul. 1 Maja 33, 59-920 Bogatynia.

  1. Inspektorem Ochrony Danych jest Rafał Wielgus, kontakt e-mail: iod@bhpex.pl, tel.: 6841140 00,

  2. Dane osobowe wychowanka oraz jego rodziców / opiekunów prawnych przetwarzane będą na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a, c, Rozporządzenia, Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. 2018 poz. 996), Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. 2017 poz. 2198) oraz udzielonej zgody rodzica / opiekuna prawnego wychowanka w celu realizacji procesu edukacyjno – wychowawczego w Przedszkolu Publicznym nr 3 w Bogatyni.

  3. Odbiorcami danych osobowych wychowanka i jego rodziców / opiekunów prawnych mogą być tylko podmioty uprawnione w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

  4. Dane pozyskiwane są od rodzica / opiekuna prawnego wychowanka.

  1. Zgromadzone w toku przetwarzania dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z Instrukcją kancelaryjną obowiązującą w Przedszkolu Publicznym nr 3 w Bogatyni.

  1. Rodzic / opiekun prawny wychowanka ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz danych osobowych wychowanka, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

  2. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem – przetwarzaniu danych osobowych, rodzic / opiekun prawny wychowanka ma prawo do wniesienia z tego tytułu skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

  3. Podanie przez rodzica / opiekuna prawnego wychowanka danych osobowych w zakresie wymaganym prawem jest dobrowolne. Konsekwencją nie podania wymaganych prawem danych osobowych, będzie brak możliwości realizacji przez wychowanka procesu edykacyjno-wychowawczego w Przedszkolu Publicznym nr 3 w Bogatyni.

  4. Dane osobowe wychowanków i jego rodziców / opiekunów prawnych nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.Obraz przedszkola

OBRAZ PRZEDSZKOLA

 

 

Obiekt, w którym znajduje się obecnie przedszkole został zbudowany w 1896 r. Znajdował się wtedy w rękach właściciela Zakładów Bawełnianych. Po wojnie przeszedł w posiadanie Zakładów Bawełnianych „ Doltex ” i od tej pory funkcjonuje jako przedszkole. Placówka posiada właściwie zagospodarowaną przestrzeń dostosowaną do potrzeb psychofizycznych dzieci w wieku przedszkolnym. Dysponuje sześcioma dobrze wyposażonymi i estetycznymi salami edukacyjnymi oraz gabinetami specjalistycznymi: gabinetem pielęgniarki, gabinetem psychologiczno-pedagogicznym, gabinetem do hydromasażu, salą rehabilitacyjną, salą doświadczania świata (pomieszczeniem do terapii wielopłaszczyznowej), pokojem nauczycielskim oraz szatnią dla dzieci. Przyjazne dla dzieci środowisko tworzy ogród przedszkolny z dużym placem zabaw wyposażonym w atestowane urządzenia, a także drzewa, tworzące swoisty klimat parku.

W Przedszkolu Publicznym Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni, przyjęta została forma tworzenia grup integracyjnych. Włączeniu dziecka niepełnosprawnego do grupy, towarzyszy równoczesne zapewnienie mu odpowiedniej pomocy i stworzenie warunków sprzyjających prawidłowemu funkcjonowaniu w roli członka grupy rówieśniczej.

Wychowanie i nauczanie w grupach integracyjnych odbywa się poprzez dostosowanie treści, metod i organizacji pracy do potrzeb i możliwości rozwojowych każdego dziecka.

W celu współorganizowania kształcenia dzieci o specyficznych potrzebach edukacyjnych przedszkole zatrudnia specjalistów (psychologa, pedagoga, logopedów, fizjoterapeutki, pielęgniarkę) oraz nauczycieli wspomagających dla zabezpieczenia wszystkim dzieciom warunków do optymalnego rozwoju. W przedszkolu funkcjonuje 6 oddziałów, w zależności od potrzeb tworzy się oddziały integracyjne, ogólnodostępne ze wspomaganiem. Dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego organizowane są indywidualne zajęcia rewalidacyjne, dla dzieci posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju indywidualne zajęcia logopedyczne i pedagogiczne.

Pod względem wykształcenia kadry, nasze przedszkole należy do wiodących w gminie. Wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu są wykształceni, kompetentni i rzetelnie przygotowani do swojego zawodu. Sukcesywnie podnoszą swoje kwalifikacje, dbają o doskonalenie zawodowe. Na potrzeby rozwijania umiejętności dzieci nauczyciele tworzą i realizują programy własne oraz projekty edukacyjne uwzględniające potrzeby i możliwości wiekowe wychowanków.

Przedszkole systematycznie wzbogaca swoją ofertę o zróżnicowane atrakcje, dzięki którym dzieci mają kontakt z różnymi formami kultury i rozrywki na odpowiednim poziomie.

W ramach poszerzania oferty edukacyjnej przedszkole zaprasza do współpracy aktorów, muzyków, artystów i specjalistów różnych dziedzin, którzy prezentują dzieciom teatrzyki, koncerty umuzykalniające, pokazy, projekcje filmów edukacyjnych oraz prowadzą z dziećmi różnego rodzaju warsztaty tematyczne. Dzięki współpracy z Bogatyńskim Ośrodkiem Kultury dzieci systematycznie korzystają z warsztatów w pracowni plastycznej wyposażonej w narzędzia i piece do modelowania w glinie. Mają też możliwość uczestnictwa w organizowanych tam wystawach, i galeriach. Równie systematycznie prowadzone są zajęcia dla przedszkolaków w Miejskiej Bibliotece Publicznej, podczas których pracownicy biblioteki prowadzą z dziećmi cykle spotkań rozbudzających zamiłowania czytelnicze.

W celu poszerzania treści podstawy programowej przedszkole utrzymuje także stałą współpracę z lokalnymi służbami mundurowymi. Funkcjonariusze policji, straży miejskiej oraz przedstawiciele straży pożarnej realizują wśród dzieci w wieku przedszkolnym programy profilaktyczne propagujące zasady bezpieczeństwa i pierwszej pomocy.

Wychowankowie przedszkola biorą aktywny udział w licznych uroczystościach, konkursach, przeglądach, olimpiadach i akcjach charytatywnych o zasięgu zarówno lokalnym jak i ogólnopolskim. Dzięki staraniom dzieci, przedszkole może poszczycić się niezwykle bogatą galerią dyplomów i statuetek.

Najbliższymi partnerami przedszkola są rodzice. Ich głos ma znaczący wpływ na podejmowanie ważnych decyzji związanych z funkcjonowaniem placówki. Rodzice biorą aktywny udział w życiu przedszkola. Tradycją są uroczystości z udziałem rodziców, wystawy prac plastycznych, wspólne ogniska, festyny oraz wycieczki. Włączają się w realizację założeń programowych i przygotowanie materiałów do zajęć dydaktycznych. Klimat wzajemnego zaufania, szacunku i życzliwości budowany jest od pierwszych dni pobytu dziecka w przedszkolu poprzez: wdrażanie programów adaptacyjnych, organizowanie zebrań z rodzicami, redagowanie ogłoszeń i tablic informacyjnych. Od kilku lat przedszkole kontynuuje zwyczaj propagowania ulotek informacyjnych zawierających najważniejsze informacje dotyczące funkcjonowania placówki.

Przedszkole na bieżąco promuje swoją działalność za pośrednictwem strony internetowej, Facebooka i tablicy ogłoszeń. Najciekawsze inicjatywy propagowane są w lokalnych mediach: „Art.-Radio”, „Telewizja Bogatynia” i „Biuletyn Informacyjny Miasta i Gminy Bogatynia”.