Przedszkole
z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni
Witaj w przedszkolu

Godziny otwarcia przedszkola: 5.15-16.15

Posiłki:

8.30 - śniadanie

11.30 - drugie śniadanie

13.30 - obiad

RODO
Klauzula informacyjna

Więcej

RODO

Więcej

Deklaracja dostępności

Więcej

BIP
Ewidencjoner

Regulamin ewidencjonowania pobytu dziecka w przedszkolu

Więcej

Deklaracja dostępności

Przedszkole Publiczne nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://pp3bogatynia.pl/.

Data publikacji strony internetowej: 2019-10-06.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-10-31.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa nie jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Trwają prace nad dostosowaniem jej do wymogów ustawowych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-31.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marta Pietrzykowska, e-mail: pp3bogatynia@home.pl. Kontaktować można także dzwonić na numer telefonu 75 77 33 524. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

  1. Do budynku przedszkola prowadzą dwa wejścia, w tym wejście główne ze schodami oraz drugie przez szatnię, dostosowane do wjazdu wózkiem. Wejście główne zabezpieczone jest domofonem, który jest włączony w godzinach 9- 14. Wejście główne w razie konieczności może być użyte jako wyjście ewakuacyjne. Dodatkowo w przedszkolu znajdują się dwa wejścia pierwsze- od strony ogrodu do kancelarii dyrektora oraz do magazynu kuchennego, które wykorzystywane są podczas wszelkich uroczystości przedszkolnych. Teren przedszkola jest ogrodzony, możliwość wjazdu przez bramę główną ma bus przywożący dzieci niepełnosprawne oraz samochody dostarczające towar.
  2. Osobami, które obsługują domofon w godzinach 9-14 są pracownicy obsługi.
  3. Budynek posiada cztery kondygnacje, w których na każdym poziomie znajduje się hol z klatką schodową. W każdym holu znajdują sią wejścia do poszczególnych sal zabaw oraz innych pomieszczeń . Na najniższej kondygnacji umieszczona jest kuchnia, a obok niej winda do przewożenia posiłków na drugą i trzecią kondygnacją.
  4. W budynku oprócz wejścia do szatni nie ma innych dostosowań dla osób niepełnosprawnych ruchowo.
  5. Na terenie placówki znajduje się miejsce, w którym można zaparkować pojazdy w wyjątkowych sytuacjach.
  6. Do przedszkola może wejść osoba z psem asystującym.
  7. W przedszkolu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
  8. W placówce działa system sygnalizacji pożaru (SAP), transmisji alarmu pożarowego, zainstalowane jest awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. Placówka zapewnia informacją o kierunkach i drogach ewakuacji w formie wizualnej poprzez oznaczenie i oświetlenie dróg ewakuacyjnych. We wszystkich istniejących drzwiach zamykających klatki schodowe zamontowane są elektryczne przytrzymywacze.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *