Przedszkole
z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni
Witaj w przedszkolu

Godziny otwarcia przedszkola: 5.15-16.15

Posiłki:

8.30 - śniadanie

11.30 - drugie śniadanie

13.30 - obiad

RODO
Klauzula informacyjna

Więcej

RODO

Więcej

Deklaracja dostępności

Więcej

BIP
Ewidencjoner

Regulamin ewidencjonowania pobytu dziecka w przedszkolu

Więcej

WAŻNA INFORMACJA

UWAGA!!!!!

12.12.2021r.

Zarządzenie Nr PP3.D.0210.40.2021

Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni z dnia  15.12.2021r.

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Przedszkolu Publicznym nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni ze względu na sytuację epidemiologiczną

Na podstawie § 18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1166), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego oraz pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w  Zgorzelcu

zarządzam, co następuje:

 

  1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w oddziale III, w Przedszkolu Publicznym Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni w okresie od 15.12.2021r. do 20.12.2021r. ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną powodującą zagrożenie zdrowia dzieci Przedszkola Publicznego Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni.

  2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania Przedszkola Publicznego Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493).2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej przedszkola oraz na tablicy ogłoszeń Przedszkola Publicznego Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni .

                                                            3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Plik do pobrania:

Zarządzenie w sprawie czasowego zawieszenia zajęć

26.03.2021r.

Drodzy Rodzice!

Z uwagi na nowe wytyczne Ministerstwa Zdrowia, Przedszkole będzie zamknięte do 9.04.2021r.

23.11.2020r.

Zmiany w wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 19 listopada 2020  dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374, 567 i 1337).

  • Do podmiotu może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

  • Dzieci do podmiotu są przyprowadzane/ odbierane przez osoby zdrowe.

 

  • Jeżeli w domu przebywa osoba w izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do podmiotu.

 

  • Do pracy w podmiocie mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

 

 

22.10.2020r.

Prosimy wszystkich rodziców o zapoznanie się treścią poniższego pisma.

 

 

 

18.09.2020r.

Prosimy o zapoznanie się z treścią poniższego Zarządzenia Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni.

17.09.2020r

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną związaną z zakażeniem SARS-COV2 decyzją Organu Prowadzącego Przedszkole Publiczne nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni z dniem 18.09.2020r., zostaje ZAMKNIĘTE do odwołania!!!

1.09.2020r.

Prosimy rodziców o zapoznanie się z  PROCEDURĄ ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR  3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI  W BOGATYNI W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19.

Procedura dotycząca bezpieczeństwa

UWAGA!!!!

Bardzo ważna informacja!!

Neurologopeda Lasanna Główczyk prowadzi dyżur telefoniczny w poniedziałki i środy od 10  do 12,              nr tel 608 040 173.

Ważna informacja dla Rodziców ‼️‼️‼️‼️‼️

Informujemy,że Nasza Psycholog,Pani Agnieszka Dymarska pełni telefoniczny dyżur w środy w godzinach od ↗️10 do 14 ↖️

Nr telefonu:695531809

Pani Agnieszka z pewnością porozmawia,udzieli wsparcia i doda otuchy tym,którzy tego potrzebują w tym trudnym dla wszystkich czasie

Dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni, informuje, iż od dnia 01.01.2020r., zmienia się stawka wysokości opłat za posiłki w przedszkolu:

                                          Obowiązujące stawki:

                                           I śniadanie –  2zł.

                                           II śniadanie –  2zł.

                                          Obiad – 5 zł.

                      Dzienna stawka żywieniowa; 9zł.

 

 

Ramowy rozkład dnia

5.15-8.15 – Przychodzenie dzieci do przedszkola. Czynności opiekuńcze, porządkowe i organizacyjne. Konsultacje indywidualne z rodzicami. Zabawy swobodne, spontaniczne. Indywidualna praca z dziećmi. Wspieranie rozwoju dziecka poprzez różnorodne zabawy i ćwiczenia prowadzone pod kierunkiem nauczyciela, w tym obowiązkowe zabawy ruchowe lub ćwiczenia poranne o wielostronnym ruchu.

8.15-8.30 – Przygotowanie do śniadania. Zabiegi higieniczne. Czynności samoobsługowe. Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania. Rozwijanie umiejętności samoobsługowych i estetycznych.

8.30-9.00– Śniadanie. Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku. Zachowanie porządku wokół siebie, zachowanie prawidłowej postawy. Wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych po zakończeniu śniadania.

9.00-11.15 – Wspieranie rozwoju dziecka poprzez prowadzenie dydaktycznych zajęć programowych. Organizowanie zajęć na świeżym powietrzu, w szczególności zajęć ruchowych, sportowych, przyrodniczych, prowadzenie obserwacji, prowadzenie prac ogrodniczych, porządkowych, wycieczki, spacery. 

11.15-11.30 –przygotowanie do drugiego śniadania. Zabiegi higieniczne. Czynności samoobsługowe.

11.30-12.00 –  Drugie śniadanie. Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania podczas posiłku.

12.00-13.15- Zabawy i zajęcia o charakterze relaksacyjnym w sali zajęć lub na powietrzu. Indywidualna praca z dziećmi. Zabawy na powietrzu z wykorzystaniem urządzeń rekreacyjnych.

13.15-13.30 – Przygotowanie do obiadu. Zabiegi higieniczne. Czynności samoobsługowe.

13.30-14.00 – Obiad. Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku. Zachowanie prawidłowej postawy. Rozwijanie umiejętności posługiwania się sztućcami. Wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych po zakończeniu obiadu.

14.00-16.15 – Dowolna działalność dzieci, zabawy w sali lub na powietrzu. Kontakty indywidualne  z rodzicami . Czynności organizacyjne.

Ubezpieczenie

Kasa czynna w godzinach:

8.00 – 10.00

13.30 – 16.00

 można dokonać płatności przelewem do 15 dnia danego miesiąca

07 1020 2137 0000 9102 0121 3495

(w tytule przelewu wpisać imię i  nazwisko dziecka oraz osobno kwotę opłaty stałej kwotę wyżywienia )

Przed dokonaniem przelewu prosimy o kontakt z księgowością w celu ustalenia kwoty do zapłaty

Komitet Rodzicielski

100zł na rok szkolny.

  • 50 zł do końca października + 50 zł do końca kwietnia, płatne na konto: Rada Rodziców Przedszkola Publicznego Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni ul. 1 –go Maj 33,59-920 Bogatynia

Bank Zachodni WBK  S.A- 17 1090 1971 0000 0001 2598 6943

w tytule przelewu proszę  wpisać imię i nazwisko dziecka , numer grupy,

która rata  I ,II czy całość

 Osoby upoważnione do dysponowania kontem:

Marta Ignatowicz – Przewodnicząca Rady Rodziców

Tomasz Zawiła– Skarbnik Rady Rodziców